Mẹo Vặt Máy TínhThủ ThuậtwindowsWindows 7/8/10/11

6 thủ thuật với Microsoft Notepad có thể bạn chưa biết

4 Mins read

Notepad là trình soạn thảo văn bản đơn giản được tích hợp trên Windows. Không chỉ hữu ích trong việc tạo ra các văn bản đơn giản mà Notepad còn là công cụ giúp hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng một số thủ thuật để “hack”, tạo các tập tin batch….Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn 7 thủ thuật có thể bạn chưa biết trong notepad.

Matrix Effect

Bạn hãy làm các bước dưới đây để bật Matrix Effect nhé:

 • Bước 1: Copy dòng mã sau và paste vào Notepad:
@echo off
color 02
:tricks
echo %random%%random%%random%%random%%random%%random%%random%%random%
goto tricks
 • Bước 2: Lưu file với tên Matrix.bat. Sau đó bạn hãy click vào file vừa tạo, Matrix effect sẽ xuất hiện ngay trước mắt của bạn.

Tạo nhật ký cá nhân

Bạn hãy làm các bước dưới đây để tạo cho mình một sổ nhật ký đơn giản với Notepad nhé:

 • Bước 1: Mở Notepad sau đó nhập .LOG vào Notepad rồi nhấn Enter
 • Bước 2: Notepad lại và đặt tên thành một tên bất kỳ. Khi bạn muốn lưu những nhật ký gì, hãy mở nó lên và ghi nhật ý hay cá nhân…nó sẽ hiển thị thời gian mà bạn đã lưu.

Trò chuyện cùng máy tính của bạn

Bạn có thể nghe máy tính của mình nói bằng một cách đơn giản sau:

 • Bước 1: Copy dòng mã sau và paste vào Notepad:
Dim Message, Speak
Message=InputBox("Enter text","Speak")
Set Speak=CreateObject("sapi.spvoice")
Speak.Speak Message
 • Bước 2: Lưu file với tên talk.vbs. Sau khi tạo xong, bạn hãy click vào file vừa tạo, để xuất hiện hộp thoại Speak. Hãy nhập những gì bạn muốn nghe từ máy tính vào, sau đó nhấn OK.

“Lễ hội” phím Caps Lock

 • Bước 1: Copy dòng mã sau và paste vào Notepad:
Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"
wshshell.sendkeys "{NUMLOCK}"
wshshell.sendkeys "{SCROLLLOCK}"
loop
 • Bước 2: Lưu lại dưới một cái tên bất kỳ, với đuôi mở rộng .vbs
 • Bước 3: Sau khi tạo xong, hãy mở file bạn vừa tạo, để xem phím Caps Lock của bạn “nhảy múa” nhé. Hãy khởi động lại máy, nếu bạn muốn trở về trạng thái ban đầu.

Tạo trò chơi đoán số

Nếu bạn không có việc gì để làm, thì cách tốt nhất để giết thời gian đó chính là chơi Game. Hãy tạo cho mình một game đơn giản trên Notepad nhé:

 • Bước 1: Copy dòng mã sau và paste vào Notepad:
@echo off
color 0e
title Guessing Game by seJma
set /a guessnum=0
set /a answer=%RANDOM%
set variable1=surf33
echo -------------------------------------------------
echo Welcome to the Guessing Game!
echo.
echo Try and Guess my Number!
echo -------------------------------------------------
echo.
:top
echo.
set /p guess=
echo.
if %guess% GTR %answer% ECHO Lower!
if %guess% LSS %answer% ECHO Higher!
if %guess%==%answer% GOTO EQUAL
set /a guessnum=%guessnum% +1
if %guess%==%variable1% ECHO Found the backdoor hey?, the answer is: %answer%
goto top
:equal
echo Congratulations, You guessed right!!!
echo.
echo It took you %guessnum% guesses.
echo.
pause
 • Bước 2: Lưu với một tên bất kỳ, với phần mở rộng là đuôi .bat.
 • Bước 3: Sau khi tạo xong, hãy mở file bạn vừa tạo để bắt đầu chơi nhé.

Nếu ai chơi được trò này thì hãy comment nhé, tại mình cũng chưa biết trò này chơi kiểu gì.

Tạo mật khẩu số bất kỳ

Nếu bạn muốn tạo một con số ngẫu nhiên bốn chữ số, hoặc năm chữ số dùng để thiết lập khóa cá nhân, hoặc mã pin, thì hãy sử dụng cách sau:

 • Bước 1: Copy dòng mã sau và paste vào Notepad:
@echo off
:Start2
cls
goto Start
:Start
title Password Generator
echo I will make you a new password.
echo Please write the password down somewhere in case you forget it.
echo ----------------------------------------¬-----------------------
echo 1) 1 Random Password
echo 2) 5 Random Passwords
echo 3) 10 Random Passwords
echo Input your choice
set input=
set /p input= Choice:
if %input%==1 goto A if NOT goto Start2
if %input%==2 goto B if NOT goto Start2
if %input%==3 goto C if NOT goto Start2
:A
cls
echo Your password is %random%
echo Now choose what you want to do.
echo 1) Go back to the beginning
echo 2) Exit
set input=
set /p input= Choice:
if %input%==1 goto Start2 if NOT goto Start 2
if %input%==2 goto Exit if NOT goto Start 2
:Exit
exit
:B
cls
echo Your 5 passwords are %random%, %random%, %random%, %random%, %random%.
echo Now choose what you want to do.
echo 1) Go back to the beginning
echo 2) Exit
set input=
set /p input= Choice:
if %input%==1 goto Start2 if NOT goto Start 2
if %input%==2 goto Exit if NOT goto Start 2
:C
cls
echo Your 10 Passwords are %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%, %random%
echo Now choose what you want to do.
echo 1) Go back to the beginning
echo 2) Exit
set input=
set /p input= Choice:
if %input%==1 goto Start2 if NOT goto Start 2
if %input%==2 goto Exit if NOT goto Start 2
 • Bước 2: Lưu với một tên bất kỳ, với phần mở rộng là đuôi .bat.
 • Bước 3: Sau khi tạo xong, hãy mở file bạn vừa tạo để bắt đầu tạo mật khẩu nhé.